Realizovan stručni sastanak u Novoj Biloj

Saradnja i razmjena znanja

Uspostavljanjem saradnje između Ljekarske/Liječničke komore Srednjobosanskog kantona/Kantona središnja Bosna i Udruženja endoskopskih hirurga u Bosni i Hrecegovini te pružanja podrške Centra za medicinsku edukaciju “Medicinska nadgradnja”, čiji su ciljevi provođenje edukativnih projekata, održan je stručni sastanak sa aktuelnim temama u Hrvatskoj bolnici „fra Mato Nikolić“ u Novoj Biloj.
Predsjednica komore, dr Marijana Rašo, istakla je postojanje potrebe za kontinuiranim održavanjem stručnih predavanja u svim oblastima medicine. „Uspostavljanje saradnje sa Udruženjem endoskopskih hirurga u BiH i razmjene znanja i iskustava sa ljekarima iz različitih oblasti, kao i upoznavanje sa novim procedurama i pristupima u liječenju pacijenata, jedna je od naših najznačajnijih aktivnosti s ciljem postizanja razmjene iskustava ljekara,“ rekla je dr Rašo u uvodu stručnog sastanka.


Angažovani profesori sa postignutim rezltatima u oblastima kojima se bave izložili su učesnicima vrlo zanimljiva predavanja.

Dr Marijana Rašo, predsjednica Ljekarske/Liječničke komore Srednjobosanskog kantona/Kantona središnja Bosna istakla je: “Više od 400 ljekara, članova komore, neophodno je da obavlja kontinuiranu edukaciju i razvija medicinu u svojim sredinama. Uspostavljanje saradnje sa Udruženjem endoskopskih hirurga u BiH i Centrom za medicinsku edukaciju ima za cilj upravo razvoj edukacijskih projekata.”

Popularizirati sve bazične laparoskopske operacije poput laparoskopske apendektomije

Prof.dr Samir Delibegović, spec.opće hirurije i subspecijalista abdominalne hirurgije, predsjednik Udruženja endoskopskopskih hirurga u BiH te osnivač i predsjednik Centra za medicinsku edukaciju Medicinska nadgradnja (Center for Medical Education Medical Upgrade) govoreći o “Laparaskopskoj apendektomiji” rekao je da je laparoskopska apendektomija najjednostavnija laparoskopska operacija, s kojom mlađi hirurzi mogu da stiču osnovne laparoskopske vještine, a na žalost, još nije prihvaćena u svim hirurškim centrima u Bosni i Hercegovini. „Ova vrsta operacije pokazuje brojne prednosti u odnosu na klasičnu apendektomiju. Bolesnike manje boli, imaju kraću hospitalizaciju i brže se vraćaju svakodnevnim aktivnostima, a ima i izraziti kozmetski efekat, nema velikog ožiljka kao kod klasične operacije“, naglasio je prof.dr Delibegović.

„Udruženje endoskopskih hirurga u BiH će nastojati da popularizira i proširi, sve bazične laparoskopske operacije poput laparoskopske apendektomije, a također, i napredne poput operacija debelog crijeva, jetre i želuca. Organizirat će se radionice i simpoziji sa različitim temama iz ove oblasti i u svim segmentima razvijati primjenu novih procedura endoskopske hirurgije. Učinit će se i nastojanja u slanju članova udruženja u obližnje hirurške centre na edukacije“, istiće prof.dr Samir Delibegović.
U okviru stručnog sastanka ljekara u HB “fra Mato Nikolić“ predsjednik Udruženja endoskopskih hirurga u Bosni i Hercegovini, prof.dr Samir Delibegović, predstavio je i planirane aktivnosti Udruženja.

UDRUŽENJE S RAZLOGOM RAZVOJA ENDOSKOPSKE HIRURGIJE

Unaprjeđenje i dalji razvoj endoskopske hirurgije bili su razlog osnivanja Udruženja endoskopskih hirurga u Bosni i Hercegovini (UEHBiH/ AESBH) u Tuzli, 21.04.2018. godine. Riječ je o udruženju na državnom nivou koje će obuhvatiti sve doktore koji se bave endoskopskom hirurgijom. Osnivanje je potaknuto i činjenicom da sve zemlje u Evropi, kao i naši susjedi, Hrvatska i Srbija, imaju samostalna Udruženja endoskopskih hirurga putem kojih su potaknuli razvoj i napredak ove vrste hirurgije. Entuzijasti iz BiH, Prof.dr. Samir Delibegović iz Tuzle, Prof.dr Siniša Maksimović iz Bijeljine i Prim.dr Branko Perić iz Livna, incijatori su i pokretači osnivanja ovog Udruženja. Osnivanje udruženja olakšat će integraciju i sa Evropskom Asocijacijom Endoskopskih hirurga (EAES-om) i omogućiti edukaciju mladih kolega, te istraživanja na polju endoskopske hirurgije. Takođe, aktivnosti Udruženja su organizacija stručnih predavanja u ovoj oblasti, razmjena informacija i pokretanje stručnog časopisa. Značajna je organizacija „Prvog međunarodnog kongresa endoskopskih hirurga u Bosni i Hercegovini”, planiranog 6.-8. septembra/rujna 2019.godine u  Sarajevu, gdje će se napraviti presjek stanja laparoskopske hirurgije u našoj zemlji, te utvrditi pravci i načini na koje se može unaprijediti laparoskopska hirurgija, a ostvariti saradnja sa kolegama iz regije i šire.

Članom Udruženja može postati svaki doktor medicine, specijalista iz oblasti abdominalne, torakalne ili dječije hirurgije, urologije, neurohirurgije, ortopedije, ginekologije, otorinolaringologije, gastroenterologije, kao i drugi medicinski profesionalci koji se bave endoskopskom hirurgijom. Članovi imaju obavezu plaćanja članarine u visini koju je odredila Skupština Udruženja (120,00 KM godišnje /10 KM mjesečno).  Po početku plaćanja članarine, postaje se punopravni član i dobija Certifikat te stiću mogućnosti različitih beneficija koje će biti ponuđene članovima Udruženja. Prijava u članstvo obavlja se popunjavanjem Pristupnice/Članskog obrazca i dostavljanjem na e-mail: [email protected].

Prezentirane i druge zanimljive teme

U okviru stručnog sastanka u HB „fra Mato Nikolić“ u Novoj Biloj i Prof.dr  Fuad Pašić, kordinator projekta razvoja Barijatrijske hirurgije i vođa jedinog tima u BiH, koji radi hirurške zahvate iz domena barijatrijske hirurgije na Klinici za hirurgiju UKC Tuzla održao je vrlo zanimljivo predavanje pod nazivom “Barijatrijska hirurgija, juče, danas, sutra“. „Pretilost je jedna od nabrže rastućih pandemija modernog doba. Globalne negativne društvene reperkusije
vezane za ovu pošast tek se u posljednje vrijeme kritički, objektivno multidimenzionalano sagledavaju“, rekao je prof.dr Pašić u svom uvodu. Govorio je o tome da je trnovit put koji su morali proći barijatrijski hirurzi bio pun osporavanja i skepse da bi danas bili tu gdje jesu. U okviru rada izložio je osvrte na mnogobrojne hirurške modalitete koji su se kroz istoriju koristili u liječenju patološke pretilostii, podatke o sadašnjim i budućim trendovima kada je u pitanju hirurško liječenje patološke pretilosti, uz originalne slike i iskustva Barijatrijskog tima Klinike za hirurgiju UKC Tuzla.

“Hirurgija tumora pluća” bilo je treće predavanje, koje je održao  prof.dr sc. Goran Krdžalić, šef Odjeljenja za hirurgiju jednjaka i sredogruđa Klinike za hirurgiju UKC Tuzla. Značajno bavljenje ovom problematikom dalo je priliku prof. Krdžaliću, da iznese niz kvalitetnih informacija o operacijama u oblasti tumora pluća. Učesnicima stručnog sastanka u Novoj Biloj govorio je i o svojim iskustvima primjene video asistirane torakoskopske hirurgije (VATS) i bronhoskopije u programu grudne hirurgije, kao i drugim uvedenim novim procedurama. Prof.dr Goran Krdžalić dao je i objašnjenje za novi pristup hirurškim oboljenjima grudnog koša, UNIPORTAL video torakalne hirurgije. „Radi se o izvođenju najtežih hirurških procedura kroz samo jedan rez dužine 4cm uz video sistem i posebno konstruisane instrumente za ove operacije, i za razliku od dosadašnjih pristupa otvorenim tehnikama i konvencionalnim VATS-om, ova nova metoda omogućava izvođenje operacija u kraćem vremenskom periodu kroz mali hirurški rez, a pacijenti kliniku napuštaju 2-3 dana nakon procedure”, pojasnio je prof. dr Krdžalić.