Članom Udruženja može postati svako fizičko lice, državljanin Bosne i Hercegovine – svaki doktor medicine, specijalista iz oblasti abdominalne, torakalne ili dječje hirurgije, urologije, neurohirurgije, ortopedije, ginekologije, otorinolaringologije, gastroenterologije, kao i drugi medicinski profesionalci koji se bave endoskopskom hirurgijom, a koji prihvataju Statut i ciljeve i djelatnosti Udruženja i to potvrđuje potpisivanje pristupnice.

Članovi Udruženja su ravnopravni.

Iznimno počasnim članom Udruženja može postati i svaka domaća i strana fizička i pravna osoba zbog posebnih zasluga, sponzorstva, pomoći Udruženju ili značajnim doprinosom pomoći promovisanja Udruženja i namjene za koje je Udruženje osnovano, bez prava glasa.

O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor Udruženja, a na osnovu pravilnika kojeg je donijela Skupština.

Za stupanje u članstvo Udruženja podnosi se Pristupnica.

Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva i izdaje mu se članska karta.

Članska karta ima značaj isprave kojom se dokazuje svojstvo člana Udruženja.

Udruženje vodi spisak svojih članova, a evidenciju o članstvu vodi sekretar Udruženja.

Članstvo u Udruženju prestaje:

  • smrću člana;
  • dobrovoljnim istupanjem iz Udruženja;
  • neplaćanjem članarine;
  • isključenjem.

Svaki član Udruženja može dobrovoljno istupiti iz članstva.

Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje se predsjednik Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja, ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.

Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju, isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Odluka Skupštine je konačna.

Isključenje iz Udruženja povlači sa sobom i opoziv tog člana u organima upravljanja, odnosno opoziv kao predstavnika Udruženja.