U okviru IV Kongresa hirurga/kirurga Federacije BiH sa međunarodnim učešćem koji se
održao 16. i 17. novembra u Zenici u organizaciji Udruženja hirurga – Udruga kirurga Federacije
Bosne i Hercegovine, zapaženo je predavanje pod nazivom “Laparoskopska apendektomija”,
Prof.dr.Samira Delibegovića, subspecijaliste abdominalne hirurgije Klinike za hirurgiju JZU UKC
Tuzla i Predsjednika Udruženja Endoskopskih Hiruga Bosne i Hercegovine (UEHBH/AESBH).
Govoreći o laparaskopskoj apendektomiji istakao je važnost i potrebu uvođenja ove vrste
operacije u svim hirurškim centrima u Bosni i Hercegovini. „Ova vrsta operacije pokazuje brojne
prednosti u odnosu na klasičnu apendektomiju. Za pacijente je manji intenzitet boli, imaju kraću
hospitalizaciju i brže se vraćaju svakodnevnim aktivnostima, a operacija nema velikog ožiljka kao
kod klasičnog pristupa“, naglasio je prof.dr Delibegović.
Bila je ovo prilika da Prof.dr. Samir Delibegović učesnicima Kongresa prenese i informacije
o osnivanju Udruženja Endoskopskih Hiruga Bosne i Hercegovine (UEHBH/AESBH), te ih upozna
o aktivnostima u unaprjeđenju daljeg intenzivnog razvoja i popularizacije endoskopske hirurgije.
Istakao je i podršku Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla razvijanju Udruženja.
„Udruženje endoskopskih hirurga u BiH će nastojati da popularizira i proširi, sve bazične
laparoskopske operacije poput laparoskopske apendektomije, a također, i napredne poput operacija
debelog crijeva, jetre i želuca. Organizirat će se radionice i simpoziji sa različitim temama iz ove
oblasti i u svim segmentima razvijati primjena novih procedura endoskopske hirurgije. Učinit će se
i nastojanja u slanju članova udruženja u obližnje hirurške centre na edukacije“, istakao je prof.dr
Samir Delibegović.
Prof. Delibegović je učesnike Kongresa u Zenici pozvao na Prvi kongres Endoskopskih
hiruga BiH, koji će se održati 6.-8. septembra 2019. godine u Sarajevu.”Kongres”, kako je kazao
Prof. Delibegović, “biti će pod pokroviteljstvom EAES-a (Evropskog udruženja endoskopskih
hirurga) i predsjednika Prof. J. Bonjera, ali će također, okupiti najznačajnije hirurge koji se bave
laparaskopskom hirurgijom u regiji, Prof.dr. Miloša Bjelovića, predsjednika Udruženja
Endoskopskih hirurga Srbije, Prof.dr. Igora Stipančića, predsjednika Udruženja Endoskopskih
hirurga Hrvatske te Prof.dr. Aleša Tomašiča, predsjednika Udruženja Endoskopskih hirurga
Slovenije. Biti će to prilika da se napravi presjek stanja endoskospke hirurgije u BiH, te uz pomoć
EAES-a i udruženja u okruženju odrede smjernice za dalji razvoj ove vrste hirurgije u BiH.”